Hawaii’s first residents arrived in paradise via Outrigger Canoes from Polynesia long ago, and now, as a part of Travaasa’s rich cultural programming, we’ve added an adventure in our new outrigger canoe!  Expert paddlers, Mapuana Kalanīʻopio-Cook and Jerry Ziemer will teach the basics of canoeing during their paddling tour of Hana Bay.  The 4-person, custom-made canoes provide an interesting twist on a full body workout while offering a maritime perspective of the pacific. It is not uncommon to spot sea turtles swimming alongside the canoe, and sometimes during the winter and spring months, a few lucky guests may even see a whale or two putting on a show.  

To keep with Hawaiian culture, recite the Travaasa Canoe Blessing for good fortune on the high seas… or just around the Hana Bay. 

Oli Ka Wa’a ‘o Wānanalua

By: Haku ‘ia Maleka Cook a me Mapuana Kalanīʻopio-Cook 

Kilakila ‘o Kaʻuiki,  (Majestic is Kaʻuiki)

mikimiki ma luna ‘o Kapueokahi,  (Alert above Kapueokahi)

Mili ‘ia e ka ua noe,  (Caressed by the noenoe mist)

he ua lani ha’aha’a,  (A low lying rain)

Kauaheahe mai ka Malualua,  (Malualua is a gentle breeze)

he lua’ole ka pilinahoa,  (Whose friendship is incomparable)

Kolo mai ka lau’awa mai Kaihuakalā,  (The lau’awa wind crawls in from Kaihuakalā)

a ka ihu o ka nalu o Keanini,  (To the nose of the Keanini surf)

Eia mai ‘o Wānanalua,  (Here is Wānanalua)

E lauhoe mai nā wa’a,  (Everybody paddle the canoes together)

I ke kā, I ka hoe,  (Bail, and paddle)

i ka hoe, I ke kā,  (Paddle, and bail)

pae aku i ka ‘āina,  (And the shore shall be reached)

I ola ka inoa ‘o Kaʻahumanu no Kamehameha.  (Long live the name of Ka’ahumanu no Kamehameha)